KOMUNIKAT DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Z uwagi na istniejącą sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 nadal zachowuje się środki ostrożności również w związku z rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie Art. 158 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz zgodnie z nowelizacją przepisów prawa oświatowego – Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 530) – § 11b

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie nr 2/2020 z dnia 16.02.2020 r. po przeprowadzeniu uzupełniającego etapu postępowania rekrutacyjnego w dniu 25.05.2020 r. o godz. 9.00 podaje do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową przedszkola listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 i ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie prosimy rodziców/opiekunów prawnych o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do  przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 26.05.2020 r. do 04.06.2020 r. i przesłanie skanu lub zdjęcia oświadczenia poprzez pocztę elektroniczną na adres rekrutacja2020@mpbukowno.pl

Druk oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola w Bukownie – załącznik nr 3 dostępny jest do pobrania w zakładce www.mpbukowno.pl/rekrutacja/ ,,Do pobrania”.

Nieprzesłanie podpisanego oświadczenia w wymaganym terminie skutkować będzie  rezygnacją z miejsca w Miejskim Przedszkolu w Bukownie.

W dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu