KOMUNIKAT DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną kolejnymi przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzono środki ostrożności w związku z rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie Art. 158 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz zgodnie z nowelizacją przepisów prawa oświatowego – Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 530) – § 11b

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie nr 2/2020 z dnia 16.02.2020 r. po przeprowadzeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego w dniu 01.04.2020 r. o godz. 9.00 podała do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową przedszkola listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 1

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 2

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021

W okresie od 02.04.2020 r. do 10.04.2020 r. odbywało się potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów do przedszkola w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: rekrutacja2020@mpbukowno.pl
Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania w zakładce www.mpbukowno.pl/rekrutacja/ ,,Dokumenty rekrutacyjne do pobrania”.

Nieprzesłanie podpisanego oświadczenia w wymaganym terminie skutkowało rezygnacją z Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju będziemy prosić Rodziców o złożenie w Administracji przedszkola oryginału ww. oświadczenia.

W terminie od 13-15.04.2020 r. Komisja rekrutacyjna zweryfikowała otrzymane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail   rekrutacja2020@mpbukowno.pl  skany/zdjęcia oświadczeń woli Rodziców kandydatów o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że w dniu 16.04.2020 r. o godz. 9.00 podana została do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową przedszkola lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 1

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 2

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z  Zarządzeniem 625/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 16  marca 2020 r. zmieniającym  Zarządzenie 585/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 27  stycznia 2020 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno od 20 kwietnia do 15 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji – postępowanie uzupełniające, w którym rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
– dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie             Edyta Skrzyniarz    tel.728-553-282, 32/642-20-80 wew. 22
– wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie     Małgorzata Szkop   e-mail: wicedyrektor@mpbukowno.pl

 

Dodaj komentarz

Close Menu