Opis realizacji ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w gr. III, V i VI

W roku szkolnym 2019/2020 grupy III „Pszczółki”, V „Misie”, VI „Witaminki” przystąpiły do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja i jego pomysłodawczynię, panią Anetę Konefał. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy.

Na czym polega projekt? „Mały Miś – Czytające Przedszkolaki” – dzieci wraz z nauczycielami wybierały grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

Grupa III „Pszczółki” nazwała swoją maskotkę – Misia Tulisia
Grupa V „Misie” nazwała swoją maskotkę  – Miś Krzyś
Grupa VI „Witaminki” nazwała swoją maskotkę – Miś Kokardka

Miś został wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonują pamiątkowy rysunek lub odrysowywują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 staramy się czytać polskie bajki, baśnie, wiersze.

W ramach realizacji projektu będziemy też zapraszać do czytania dzieciom bajek w przedszkolu rodziców, panie bibliotekarki, naszych absolwentów i innych gości. Podjęte działania rozbudzą wśród dzieci zainteresowanie książką, dla rodzin będzie to okazja do wspólnej zabawy i twórczego spędzania czasu ze swoim dzieckiem.

Głównym celem akcji jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa, czyli:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
k) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
W ramach projektu wyróżnionych zostało 8 modułów:

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 zrealizowałyśmy następujące moduły:
1) „Dzień Pluszowego Misia”
2) „Misiowy wolontariat”
3) „Mały Miś i prawa dziecka”
W trakcie realizacji modułu:
4) „Mały Miś – Czytające przedszkolaki”
5) „Bezpieczni z Małym Misiem”

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 planujemy realizację modułu:
6) „Play with Little Teddy Bear”
7) „Zmisiowany Dzień Matematyki”
8) „Mali przedsiębiorcy”
1. „Mały Miś – Czytające Przedszkolaki” – czytamy dzieciom w przedszkolu i w domach polską literaturę.

2. „Misiowy wolontariat” – Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań
o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze.

3. „Play with Little Teddy Bear” – Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci.

4. „Dzień Pluszowego Misia” – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami oraz spotkanie on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem Maciejem.

5. „Mały Miś i prawa dziecka” – w 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. W listopadzie nauczyciele przeprowadzą zajęcia nt. praw dziecka, które przybliżą mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę.

6. „Bezpieczni z Małym Misiem” – w ramach modułu zaprosimy do współpracy instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie utworów dla dzieci oraz zajęcia i zabawy na temat bezpieczeństwa.

7. Zmisiowany Dzień Matematyki – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany.

8. Mali przedsiębiorcy! – stworzenie „Misiowego Kącika Wymiany Książek” – zachęcenie rodziców, partnerów przedszkola, sponsorów do zorganizowania  w przedszkolu przestrzeni do wymiany książek. Opracowanie regulaminu korzystania z kącika.

Dzieci, na miarę swoich możliwości, planują działania, dzielą się zadaniami, pozyskują rodziców do współpracy, przygotowują plakat/ulotki zachęcające do akcji, projektują stoisko do zbiórki książek.

Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także do doskonalenia pracy własnej nauczycieli. Wymagał zaangażowania i naszych dodatkowych działań, ale osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Przede wszystkim projekt stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej. Co więcej – projekt wpisał się w zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy.

Dorota Skubis, Edyta Czarnota, Magdalena Olesińska

Close Menu