Festiwal Pluszowego Misia

XIV Powiatowy Festiwal
Kultury Dziecięcej dla Przedszkolaków
"O Pluszowego Misia"
Bukowno 2022

 

                                                                                 

ZAPROSZENIE

 Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie i Miejskie Przedszkole w Bukownie
serdecznie zapraszają do udziału


XIV Powiatowym Festiwalu Kultury Dziecięcej 

Dla Przedszkolaków 
„O Pluszowego Misia” 2022


W ramach Festiwalu odbędą się kolejno:

      w dniu 25.04 2022r. inauguracja XIV Festiwalu KDDP 

„O Pluszowego Misia” 2022 i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

      w dniu 09.05.2022r. konkurs recytatorski

      w dniu 11.05.2022r. konkurs piosenki

 

Hasłem przewodnim XIV Edycji Festiwalu jest temat 

 

„PIERWSZA MIŁOŚĆ – MOJA RODZINA”

 

Cele ogólne Festiwalu

1.     Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;

2.     Rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych;

3.     Wzbogacanie doświadczeń dzieci w zakresie twórczej działalności artystycznej;

4.    Promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;

5.     Integracja środowisk oświatowo – wychowawczych powiatu olkuskiego;

6.     Umożliwienie dzieciom prezentacji na forum publicznym; 

7.     Wymiana doświadczeń zawodowych i pomysłów nauczycieli;

8.    Rozwijanie wrażliwości estetycznej i dostarczenie bogatych przeżyć artystycznych.

 

Cele szczegółowe XIII Edycji Festiwalu:

1.     Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;

2.    Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazanie  roli rodziny w życiu każdego człowieka;

3.     Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie – rozumienie swoich praw i obowiązków oraz ról innych członków rodziny;

4.     Rozwijanie zainteresowania przeszłością i tradycjami swojej rodziny;

5.     Kształtowanie więzi emocjonalnej z członkami rodziny poprzez uświadomienie znaczenia takich wartości jak: miłość, życzliwość, opiekuńczość, tolerancja, empatia;

6.     Budzenie u dzieci poczucia więzi rodzinnych w aspektach przynależności regionalnej  i narodowej;

7.     Nabywanie orientacji w stopniach pokrewieństwa miedzy członkami swojej rodziny;

8.     Rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności 

poprzez wielokierunkowe działania twórcze.

 

Termin składania prac plastycznych – 19.04.2022r. 

Termin zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego – 28.04.2022r.

Termin zgłaszania uczestników konkursu piosenki – 28.04.2022r. 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Plastycznym jest dołączenie do pracy plastycznej zgody Rodziców/prawnych opiekunów (Załącznik 1) oraz zgody nauczycieli/instruktorów, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane (Załącznik 2) 

na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie recytacji i w konkursie piosenki dla chętnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub indywidualnych rodziców/prawnych opiekunów będą przyjmowanewyłącznie na Kartach Zgłoszeń: w konkursie recytatorskim na Karcie Zgłoszeń 1 i w konkursie piosenki na Karcie Zgłoszeń 2, które zawierają Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka drogą elektroniczną na adres miskonkurs@mokbukowno.pl

lub listownie na adres MOK, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 3.

 

Karta Zgłoszenia 1,  Karta Zgłoszenia 2, Załącznik 1, Załącznik 2

do pobrania ze stron  internetowych Organizatorów:

www.mpbukowno.pl oraz www.facebook.com/Bukownomok  i www.mokbukowno.pl

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów 

odbędzie się podczas

 

GALI FINAŁOWEJ FESTIWALU W DNIU 18.05.2022r.

 

Rozpoczęcie Gali Finałowej Festiwalu o godz. 10:00

  Miejsce imprezy: Sala widowiskowa MOK w Bukownie

 ul. Kolejowa 3, 32 – 332 Bukowno,    tel/fax  (32)646-02-78, 642-19-38

 

Szczegółowe terminarze konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki

dostępne będą od 05.05.2022r. 

na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie www.mokbukowno.pl 
www.facebook.com/Bukownomok

i Miejskiego Przedszkola w Bukownie www.mpbukowno.pl 

Close Menu