,,Skrzaty”, ,,Rybki” i ,,Kwiatuszki” uczestnikami ogólnopolskiego programu edukacji antynikotynowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – 11-15.03.2019

Ogólnopolski Przedszkolny Program edukacyjny ,,Czyste powietrze wokół nas” to kolejny projekt, w którym uczestniczyło nasze przedszkole. Do realizacji zamierzeń edukacyjno -wychowawczych i profilaktycznych programu przystąpiły najstarsze grupy dzieci 6-letnich tj. Grupa VII ,,Skrzaty”, Grupa VIII ,,Rybki” i Grupa IX ,,Kwiatuszki”.

Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu, konieczne więc są interdyscyplinarne działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Pomysłodawcy programu ,,Czyste powietrze wokół nas” założyli, że jego realizacja będzie stanowić  pierwszy etap wychowania zdrowotnego najmłodszych, w zakresie uświadamiania i nabywania wiedzy o szkodliwości dymu papierosowego, co łączy się również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dlań zwyczaje osób palących. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dzieci w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie – wpływa na ich życiowe wybory, codzienne nawyki zdrowotne, umiejętności rozpoznawania co jest dobre dla zdrowia, a co szkodzi.

Realizacja założeń programu polegała na przeprowadzenie pięciu zajęć wg proponowanych scenariuszy, które mogłyśmy rozwijać i dostosowywać do własnych potrzeb i możliwości. Zajęcia miały charakter warsztatowy, w ich przebiegu wykorzystałyśmy szereg metod aktywizujących, które jak wiemy stwarzają dzieciom najlepsze warunki do wielozmysłowego poznania i podejmowania różnorodnych form aktywności, w procesie zdobywania informacji oraz kształtowania właściwych umiejętności. Tematyka kompleksowa kolejno realizowanych przez nas zajęć była następująca:
I.                    Wycieczka
II.                 Co i dlaczego dymi?
III.               Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
IV.              Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
V.                 Jak unikać dymu papierosowego?

Wycieczka po najbliższej okolicy  miała na celu ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w środowisku. Celem zajęć II ,,Co i dlaczego dymi?” było wykształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, umiejętności rozpoznawania różnych dymów oraz przyczyn ich wydobywania się w tym ,,wydobycie” dymu papierosowego. Zajęcia III ,,Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” i IV,, Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” miały na celu zwiększenie wiedzy dzieci dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego i negatywnych skutków palenia papierosów. Celem ostatnich V zajęć ,,Jak unikać dymu papierosowego?”  było zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, kiedy inni palą papierosy.

Podczas ww. zajęć starszaki wykonały wiele różnorodnych prac plastycznych i plakatów związanych z omawianą tematyką. Bogactwo treści rysunków, malunków i wycinanek świadczy o znaczącym wzroście wiedzy naszych przedszkolaków nt. powietrza, jego zanieczyszczenia przez dymy wytwarzane przez człowieka, a przede wszystkim na temat  szkodliwości dymu papierosowego i biernego palenia. Rozmowy moderowane, dyskusje metodą ,,burzy mózgów”, doświadczenia, obserwacje, zabawy dramowe, czytanie piktogramów dotyczących ,,zakazu palenia”, prezentacja, bajki o treściach antysmogowych i antynikotynowych oraz inne zastosowane formy podczas zajęć z pewnością przyczyniły się do wzrostu wiedzy prozdrowotnej naszych przedszkolaków. Jesteśmy pewne, że podjęte przez nas działania wobec naszych wychowanków zaowocują w przyszłości właściwą postawą obronną wobec zjawiska palenia tytoniu.

Ewa Półtorak, Beata Szotek, Patrycja Krężel

Close Menu