Udział zapisanych dzieci z Grup VII-IX i XI w programie profilaktyki zdrowotnej ,,Ołów i dziecko” – 07.12.2018

Rejon Bukowna z uwagi na założone uwarunkowania środowiskowe tj. bliskość emitorów przemysłowych aglomeracji górnośląskiej oraz potencjalne oddziaływanie ZGH” Bolesław w Bukownie, a także naturalnie wyższą zawartość metali ciężkich w glebach powodują, że dzieci naszego obszaru w narażeniu środowiskowym na ołów stanowią grupę potencjalnie wyższego ryzyka. W dniu 07.12.2018 r.  w Miejskim Przedszkolu odbyło się kolejne badanie poziomu ołowiu we krwi u zapisanych przez rodziców dzieci sześcioletnich. W badaniu wzięło udział 38 dzieci z Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości oraz Oddziału przy ul. Sławkowskiej. Badanie było dobrowolne, wykonane za pisemną zgodą rodziców. Wykonawca bezpośrednim było kwalifikowane Centrum Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich w Miasteczku Śląskim, które w tym zakresie należy do wiodących w kraju oraz posiada akredytacje wyników CDC w Atlancie. Miejskie Przedszkole w Bukownie, współpracując z Fundacją, może dokonywać oceny sytuacji i podjąć działania zasadnicze ważne dla zdrowia i rozwoju dzieci w tym wieku.
Badanie  sfinansowane zostało dzięki hojności  Sponsorów: funduszom pochodzącym z ZGH “Bolesław” w Bukownie oraz właściciela placówki partnerskiej Alior Bank Oddział w Bukownie pana Dawida Sadowskiego, za co w imieniu dzieci i rodziców serdecznie dziękujemy.

Koordynator programu: Magdalena Olesińska

 

Close Menu