INFORMACJE O NABORZE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informuje się, że w związku ze stanem  epidemicznym zostały zmienione terminy i zasady przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bukowno Nr 625/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz nowelizacją przepisów prawa oświatowego – Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530) – par. 11 b.

W okresie od 17 lutego do 13 marca 2020 r. zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) odbyła się w terminie od 16 marca do 25 marca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpiło w dniu od 1 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 1

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 2

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Sławkowska 133 na rok szkolny 2020/2021 

                                                                                              WAŻNE INFORMACJE!

Wymagane jest potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania i wypełnienia poniżej) w terminie od 2 kwietnia do 10 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021

Prosimy Rodziców kandydatów o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia przesłanego na adres e-mail rekrutacja2020@mpbukowno.pl w okresie od 02.24.2020 r. do 10.04.2020 r.

Nieprzesłanie podpisanego oświadczenia w w wymaganym terminie skutkować będzie rezygnacją z Miejskiego Przedszkola w Bukownie. Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju będziemy prosić Rodziców o złożenie w Administracji przedszkola oryginału ww. oświadczenia.

Informujemy, że podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola nastąpi w  dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00

 

Przepisy prawa oświatowego:

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 530)  – par. 11 b

Zarządzenie Nr 625/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie 585/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno

Zarządzenie Nr 585/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno

UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Close Menu