Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Miejskie Przedszkole w Bukownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki oświatowej www.mpbukowno.pl. 

Dane teleadresowe jednostki:
Miejskie Przedszkole w Bukownie
ul. Niepodległości 11
32-332 Bukowno
tel./fax. 32/ 642-20-80

Oddział ul. Sławkowska 133 tel./fax. 32/ 642-15-79
e-mail: przedszkole@mpbukowno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-14

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych 
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
  • brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
  • brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-14
Stronę zweryfikowano walidatorem wave.webaim.org
Zasoby informacyjne oceniono poprzez ich weryfikację.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Szkop 
e-mail: wicedyrektor@mpbukowno.pl 
Telefon: 32 6422080 wew. 23

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi droga bez schodów. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Close Menu