Komunikat do Rodziców – Do 28 czerwca 2020 r. dalsze zawieszenie zajęć w oddziałach przy ul. Sławkowskiej 133

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie po konsultacji z organem prowadzącym, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bukowno podjął decyzję o dalszym czasowym zawieszeniu działalności dwóch oddziałów przedszkolnych przy ul. Sławkowskiej 133 na czas ograniczony od 15 czerwca do 28 czerwca 2020 r.  oraz zawieszeniu bezpłatnego przewozu dzieci dojeżdżających, którego organizatorem jest Gmina Bukowno z powodu braku możliwości spełnienia wszystkich wymagań aktualnych przepisów sanitarnych według obowiązujących Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

W sytuacji zadeklarowania przez rodziców z ul. Sławkowskiej potrzeby opieki przedszkolnej będziemy przyjmować dzieci do placówki przy ul. Niepodległości 11. Dowóz dzieci do przedszkola rodzic powinien zapewnić we własnym zakresie.

Miejskie Przedszkole w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 funkcjonuje w zakresie opiekuńczym zgodnie z przyjętą wewnętrzną „Procedurą bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Dzieci nieuczęszczające do przedszkola są nadal objęte kształceniem na odległość, które będzie realizowane przez nauczycieli naszego przedszkola do dnia 28 czerwca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 990).

 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dodaj komentarz

Close Menu