Rekrutacja

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

Nabór dzieci do Przedszkola
na rok szkolny 2020/2021


Informuje się, że w związku ze stanem epidemicznym zostały zmienione zasady i terminy przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bukowno Nr 625/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz nowelizacją przepisów prawa oświatowego – Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530)- par. 11 b.
 

W okresie od 17 lutego do 13 marca 2020 r. zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) odbyła się w terminie od 16 marca do 25 marca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie nastąpiło w dniu od 1 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 1

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 2

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola odbyło się w terminie od 2 kwietnia do 10 kwietnia 2020 r. w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia przesłanego na adres e-mail rekrutacja2020@mpbukowno.pl w okresie od 02.24.2020 r. do 10.04.2020 r. 

Nieprzesłanie podpisanego oświadczenia w ww. wymaganym terminie skutkowało rezygnacją z Miejskiego Przedszkola w Bukownie. Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju będziemy prosić Rodziców o złożenie w Administracji przedszkola oryginału ww. oświadczenia.

W terminie od 13-15.04.2020 r. Komisja rekrutacyjna zweryfikowała otrzymane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail   rekrutacja2020@mpbukowno.pl  skany/zdjęcia oświadczeń woli Rodziców kandydatów o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że w dniu 16.04.2020 r. o godz. 9.00 podana została do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową przedszkola lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2020/2021.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 1

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 na rok szkolny 2020/2021 – str. 2

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z  Zarządzeniem 625/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 16  marca 2020 r. zmieniającym  Zarządzenie 585/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 27  stycznia 2020 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno od 20 kwietnia do 15 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji – postępowanie uzupełniające, w którym rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przedłożenie:

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ul Niepodległości 11     
lub
WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ul. Sławkowskiej 133 
wraz z ewentualnymi załącznikami:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka – załącznik Nr 1

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – załącznik Nr 2

Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola w Bukownie – załącznik nr 3

które dostępne są po kliknięciu w odnośnik oraz w Plikach do pobrania poniżej oraz w Administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11, tel.32/642-20-80
w Oddziale przy ul. Sławkowskiej 133, tel.32/642-15-79.

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminach naboru i kryteriach branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w naborze do Miejskiego Przedszkola w Bukownie:

Zarządzenie Nr 625/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie 585/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno

Zarządzenie Nr 585/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno

UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 530)  par. 11 b

 

Pliki do pobrania

Close Menu