Rekrutacja

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

Nabór dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie informuje, że postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się według ustalonego harmonogramu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bukowno Nr 1017/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. oraz przepisami prawa oświatowego:  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910), Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530) – par. 11 b. 

W okresie od 15 lutego do 15 marca 2021 r. odbędzie się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Administracji przedszkola lub w postaci skanu/zdjęcia przesłać na adres e-mail: rekrutacja@mpbukowno.pl

WAŻNE: Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju lub na pierwszym zebraniu organizacyjnym inaugurującym nowy rok szkolny będziemy prosić Rodziców o złożenie oryginałów ww. dokumentów.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 910) odbędzie się w terminie od 16 marca do 22 marca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie nastąpi w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 9.00.

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola odbędzie się w terminie od 24 marca do 6 kwietnia 2021 r. w postaci papierowego dokumentu lub skanu/zdjęcia wypełnionego oświadczenia przesłanego na adres e-mail rekrutacja@mpbukowno.pl

Nieprzesłanie podpisanego oświadczenia w ww. wymaganym terminie skutkowało będzie rezygnacją z Miejskiego Przedszkola w Bukownie. Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju lub na pierwszym zebraniu organizacyjnym inaugurującym nowy rok szkolny będziemy prosić Rodziców o złożenie oryginałów ww. dokumentów.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przedłożenie:

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ul Niepodległości 11     
lub
WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ul. Sławkowskiej 133,

które dostępne są po kliknięciu w odnośnik oraz w Plikach do pobrania (poniżej) oraz w Administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11, tel. 32/ 642-20-80 oraz w Oddziale przedszkola przy ul. Sławkowskiej 133, tel. 32/ 642-15-79.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminach naboru i kryteriach branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w naborze do Miejskiego Przedszkola w Bukownie:

Zarządzenie Nr 1017/2021 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do Miejskiego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowno

Uchwała Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 530)  par. 11 b

Pliki do pobrania:

Close Menu